Cetak

Eko-Inovasi: Pemacu Kelestarian Alam Sekitar

Ditulis oleh Rosmidzatul Azila binti Mat Yamin. Posted in Utusan Malaysia

Pengisytiharan tahun 2010 sebagai Tahun Inovasi Malaysia dilihat satu permulaan yang baik bagi menggerakkan usaha-usaha yang seterusnya ke arah penyuburan budaya inovasi di kalangan masyarakat. Antara salah satu usaha yang cukup penting ialah langkah awal kerajaan dengan memperkenal dan mempergiatkan lagi penerokaan eko-inovasi bagi membela nasib alam sekitar yang kian bercelaru pada hari ini. Ia merupakan langkah wajar yang harus disambut baik oleh setiap lapisan masyarakat bagi memastikan idea dan inovasi ke arah matlamat pelestarian alam sekitar dapat diteroka dan diketengahkan selari dengan usaha mengukuh dan memartabatkan Malaysia sebagai negara Islam contoh di persada dunia.

Eko-inovasi yang digambarkan sebagai hasil dan proses baru yang menyumbang kepada pembangunan mapan  serta sekaligus mengurangkan impak ke atas alam sekitar seharusnya diperhalusi sehingga ke akar umbi. Ini bagi memastikan ia mampu digunapakai secara lebih berkesan dan diaplikasi dengan sebaik mungkin bagi mencapai matlamat ekonomi dan juga matlamat pelestarian alam sekitar. Malah, ia penting sebagai proses pembaharuan ke arah mewujudkan suasana alam sekitar yang lebih sihat, selamat dan harmoni.

Pada hari ini, rata-rata negara beranggapan inovasi teknologi sebagai saluran utama yang mampu mengangkat ekonomi mereka ke tahap yang lebih tinggi untuk pembangunan mapan negara. Justeru, penglibatan negara di dalam teknologi mesra alam merupakan satu keputusan yang tepat dan antara usaha jangka panjang bagi memastikan kepentingan alam sekitar terus terpelihara. Dengan penglibatan dan pelaburan di dalam teknologi mesra alam, ia dapat membantu negara mencapai objektif alam sekitar dalam lingkungan yang lebih luas terutamanya bagi mengurangkan masalah perubahan cuaca dunia, pencemaran air dan udara serta meningkatkan keberkesanan penggunaan sumber secara lebih menyeluruh.

Keperluan eko-inovasi terhadap pengurusan lestari alam sekitar dan pembangunan mapan negara tidak dapat disangkal lagi. Alasan kukuh mengapa ianya perlu ialah, pertama kerana teknologi yang sedia ada tidak mampu menyediakan momentum baru bagi meminimumkan impak dan menangani krisis alam sekitar hasil daripada penggunaan medium teknologi sedia ada seperti bahan bakar fosil dan seumpamanya. Malah, ia kian memberi tekanan dan tidak mampu untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar.

Sedangkan kita seharusnya realistik bahawa cabaran dunia pada hari ini adalah bagi mengurangkan impak hasil daripada penggunaan bahan api fosil dan beralih kepada ekonomi karbon rendah dengan mencari sumber tenaga yang lebih bersih dan selamat. Justeru, atas kesedaran ini maka eko-inovasi dilihat sebagai satu momentum dan pendekatan bagi menyelesaikan segala permasalahan yang melanda alam sekitar pada hari ini seperti pencemaran, pemanasan global dan pembaziran serta penyusutan sumber ekoran kebergantungan kepada sumber tertentu sahaja.

Kedua, pentingnya eko-inovasi adalah kerana Malaysia memerlukan strategi dan pendekatan baru yang lebih holistik dan bersepadu ke arah menangani ketidakcekapan penggunaan tenaga dan krisis alam sekitar yang saban hari kian membimbangkan. Natijahnya telah dapat kita lihat pada hari ini apabila bencana alam berlaku secara berleluasa diserata dunia lantaran keseimbangan alam yang semakin tergugat. Sampai bilakah kita hanya ingin berpeluk tubuh menyaksikan bencana demi bencana berlaku tanpa melakukan sebarang usaha untuk mengatasi dan mengurangkan impak yang boleh mencetuskan kejadian seumpama itu ekoran ketidakstabilan iklim global.

Ketiga, perlunya eko-inovasi kerana ia boleh membawa perubahan yang besar terutamanya dari aspek penjimatan tenaga dan penggunaan tenaga yang lebih cekap dan efisien. Dengan tranformasi ini, ia secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan impak negatif ke atas alam sekitar dan ekosistem. Ini memandangkan transformasi  kepada penggunaan teknologi mesra alam dapat meminimumkan pembebasan gas karbon dioksida yang mencemarkan atau penggunaan karbon sifar yang sekaligus dapat menjadi pemacu ke arah pembangunan ekonomi rendah karbon yang lebih lestari. Ia sangat bertepatan dengan matlamat negara untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau sebanyak 40 peratus pada tahu 2020.

Malah, penerokaan secara meluas ke atas eko-inovasi akan membuka peluang yang besar untuk pengembangan ekonomi baru berasaskan ekonomi hijau yang pasti memberi pulangan yang lumayan kepada negara. Misalnya, dengan inovasi teknologi yang ditemui dan dibangunkan kita bukan sahaja dapat memanfaaatkannya untuk tujuan pembangunan negara sendiri, malah ia juga dapat dikongsikan dengan negara-negara lain dengan bertindak sebagai pengeksport produk ‘hijau' yang telah kita hasilkan kepada negara-negara yang memerlukan. Ini memandangkan pasaran untuk teknologi dan produk hijau sangat besar, khususnya dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Selain itu, ia juga dapat membuka dan menyediakan peluang pekerjaan yang lebih luas kepada masyarakat tempatan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan eko-inovasi pastinya ada kekangan-kekangan yang menghambat. Antaranya, keperluan kepada tenaga mahir bagi membangunkan sesuatu produk berasaskan teknologi hijau. Dari segi kepakaran yang sedia ada pastinya ia masih belum cukup untuk menampung keperluan tersebut. Justeru, kerjasama daripada pakar-pakar luar adalah diperlukan terutamanya dalam menyediakan khidmat latihan dan kemahiran yang secukupnya kepada rakyat tempatan bagi merealisasikan penciptaan sesuatu teknologi. Selain itu, kelengkapan penyelidikan yang cukup juga diperlukan bagi memastikan penyelidikan ke atas sesuatu inovasi teknologi dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Justeru, dalam memenuhi keperluan tenaga mahir dan kelengkapan peralatan yang cukup, ia pastinya melibatkan implikasi kewangan yang besar. Adakah negara kita telah bersedia dan mampu dalam menyediakan dana yang cukup ke arah itu?

Tidak dapat dinafikan bahawa transformasi ke arah teknologi berasaskan eko-inovasi adalah wadah penting yang perlu disahut dalam mengimbangi matlamat pelestarian alam sekitar yang selari dengan tuntutan pembangunan mapan ekonomi dan juga negara. Namun, perlaksanaannya perlu mengambilkira semua aspek termasuk implikasi kos yang terlibat dan kemampuan negara untuk merealisasikannya. Oleh itu, bagi memenuhi tujuan tersebut, negara perlu bersedia dan berusaha mengatasi segala kekangan yang ada dalam memastikan ia dapat dilaksanakan dengan jayanya terutamanya dalam meneraju pasaran ekonomi hijau yang semakin mendapat tempat dan perhatian negara-negara lain di seluruh dunia. Ini penting kerana jika hanya segelintir sahaja negara yang berusaha ke arah itu, pastinya matlamat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida pada tahun 2020 akan menemui jalan buntu.

Sebaliknya, dalam memastikan matlamat tersebut berjaya direalisasikan, kerjasama antarabangsa diperlukan t  t terutamanya negara-negara maju perlu bersedia membantu negara-negara miskin dari segi kepakaran dan sumbangan dana agar eko-inovasi turut dapat dilaksanakan oleh negara-negara terbabit. Ini merupakan cabaran yang harus dipikul bersama bagi menyahut seruan Allah agar kita menjaga dan memakmurkan alam dengan sebaik-baiknya.

Konsep eko-inovasi yang mempromosikan teknologi bersih, penjimatan tenaga dan meminimumkan pembaziran sumber dilihat sangat bertepatan dengan roh Islam sendiri yang begitu menekankan berhubung aspek kebersihan, berjimat cermat dan berhemah dalam menggunakan segala nikmat alam yang telah dianugerahkan. Malah, ia merupakan wadah kepada pendekatan islami yang perlu diterokai dan dirungkai bagi menghasilkan ciptaan-ciptaan teknologi baru yang dapat memberi manfaat semaksimum mungkin ke arah pelestarian alam sekitar dan juga pembangunan mapan negara. Dengan pembudayaan eko-inovasi secara menyeluruh pastinya alam sekitar yang sihat dan harmoni dapat kita wariskan kepada generasi anak cucu kita pada masa akan datang.     

              

Cetak

Dinamisme Dalam Pendekatan Pengajaran Agama Islam

Ditulis oleh Siti Shamsiah Binti Md Supi. Posted in Utusan Malaysia

Pembangunan sains dan teknologi, globalisasi, ledakan teknologi maklumat, perubahan sosio-budaya serta perkembangan pesat yang berlaku dalam dunia penyiaran serta media massa menyebabkan masjid telah kelunturan daya tumpuan sebagai institusi yang sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam pengembangan ajaran Islam. Sebaliknya, masyarakat pada hari ini termasuk masyarakat Islam lebih teruja untuk mengasimilasikan diri dengan budaya hidup yang lebih bersifat hiburan.

Inilah cabaran hebat yang perlu ditempuhi oleh setiap individu Muslim sebagai khalifah yang antara tugasnya adalah untuk memastikan kelangsungan hidup pengajaran agama Islam. Konsep yang popular dengan istilah ‘dakwah' sekitar 1970-an bukan sahaja perlu dipastikan sentiasa dilaksanakan; sama ada oleh orang perseorangan, jama'i (berkumpulan) mahupun dalam bentuk organisasi, tetapi ia perlu bersifat dinamik seiring dengan perubahan yang sentiasa berlaku. Ini kerana pengajaran agama Islam perlu berlaku secara berterusan demi pembangunan diri insan, institusi kekeluargaan, institusi kemasyarakatan dan akhirnya pembangunan bangsa serta negara.

Pengajaran agama Islam perlu bagi pembangunan ilmu, adab dan akhlak yang terpuji. Kerana ini yang akan menentukan keseimbangan hubungan manusia sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan Tuhannya demi mendapatkan kehidupan yang diredai Allah SWT. Melalui Surah az-Zumar, ayat sembilan Allah SWT menegaskan bahawa insan yang memiliki ilmu sudah pasti sangat ketara bezanya dengan mereka yang tidak memiliki ilmu. Bukan sahaja jurang beza itu boleh diukur, malah Allah SWT memberi jaminan melalui Surah Mujadalah ayat 11, bahawa kalangan yang memiliki ilmu pengetahuan diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi, mulia dan berdarjat.

Individu Muslim yang memiliki ilmu akan menjadi komponen berkualiti bagi pembinaan institusi keluarga yang mantap dari semua aspek kehidupan. Bermula dengan setiap unit keluarga Islam yang berkualiti dan soleh ia akan membentuk satu masyarakat Islam yang mapan sifatnya. Unit-unit masyarakat sebeginilah yang diperlukan bagi menjamin terbentuknya peradaban bangsa dan negara yang panjang hayatnya.

Namun bagi memastikan proses pembentukannya berlangsung dengan lancar, tidak berlaku penyelewengan dan salah laku manusia dapat dikawal, pengajaran agama Islam perlu bersifat berterusan, praktikal, realistik, kreatif dan dinamik.

Dinamisme harus berlaku dari aspek bahasa dakwah bagi menampung keperluan yang disebabkan oleh kepelbagaian faktor seperti pemelukan agama Islam dari kalangan kaum bukan bumiputera dan proses migrasi yang mewujudkan kelompok masyarakat baru terutamanya di kawasan bandar.

Penyampai ajaran agama Islam perlu mempertingkatkan kemahiran bahasa mereka dengan mempelajari bahasa-bahasa golongan sasaran bagi memastikan ajaran agama Islam dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Selain mereka perlu menguasai bahasa sasaran, mereka juga wajar mempunyai kesedaran berkenaan hubung kait bahasa dengan budaya dan pemikiran bangsa yang menjadi subjek kepada ajaran agama Islam.

Keprihatinan sebegini adalah selaras dengan kehendak Islam yang boleh difahami melalui ayat empat Surah Ibrahim apabila Allah SWT menyatakan bahawa setiap Rasul yang diutus kepada kaum tertentu adalah dari kalangan kaum itu sendiri supaya wahyu yang diturunkan kepada mereka dapat disampaikan dengan cara yang berkesan, dan kaum tersebut dapat memahami dengan baik berkenaan hukum-hukum Allah. Selain itu ia juga dapat mengelak daripada wujudnya ruang untuk berdalih daripada menerima apa yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah.

Ulama kontemporari yang terkenal, Dr Yusuf al-Qaradhawi pernah menyarankan agar projek pembinaan masjid yang menelan banyak belanja dihentikan dan peruntukan bagi projek tersebut dialih dan disalurkan kepada pembangunan modal insan di kalangan generasi muda dalam bidang multimedia, termasuklah animasi.

Tanpa menafikan fungsi asal masjid sebagai pusat pertemuan dan perhimpunan kaum Muslimin iaitu dengan cara mendirikan solat secara berjemaah dan aktiviti-aktiviti keagamaan yang lain, pemikiran analitis beliau menjelaskan bahawa keberkesanan dalam menyampaikan ajaran agama Islam adalah perkara yang sangat penting untuk difikirkan oleh setiap umat Islam secara bersama.

Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyampaian ajaran Islam perlu mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap kecenderungan dan cita rasa semasa manusia. Di mana keterujaan mereka pada hari ini, maka di situlah pendekatan pengajaran agama Islam perlu bergerak secara seiring dan realistik tanpa melewati prinsip-prinsip yang telah ditentukan Allah SWT.

Bila kita menyedari bahawa sesetengah anak kecil belajar mengenali ibadah solat dan puasa melalui animasi, dan melalui animasi juga adab dan akhlak bermasyarakat dipelajari, maka pembangunan bidang multimedia termasuk animasi perlu diberi perhatian wajar agar ia boleh memberi sumbangan dan manfaat kepada pembangunan dan perkembangan ajaran agama Islam.

Kita tidak seharusnya bersikap menanti tokoh-tokoh besar seperti Dr Yusuf al-Qaradhawi menyuntik semangat dan kesedaran dengan memberi saranan-saranan tertentu, akan tetapi umat Islam seharusnya memiliki keyakinan yang tinggi untuk melakukan sebarang inisiatif demi kepentingan agama dan umat Islam sendiri.

Pemikiran yang jumud dan pandangan yang kurang positif mengenai realiti kehidupan menjadikan umat Islam berasa sukar dalam melaksanakan perjuangan agama. Jika ini berlaku, umat Islam hanya menjadi golongan yang didominasi oleh pelbagai nilai yang tidak terpimpin dan terbimbing serta kabur hala tujunya.

Sehubungan dengan perkara ini juga, kepakaran-kepakaran yang bersifat fardu kifayah seperti bidang multimedia perlu digabungkan dengan kepakaran agama yang bersifat teras agar maklumat, idea yang hendak disampaikan serta perkara-perkara yang melibatkan hukum-hakam adalah idea yang tidak menyimpang dan mengelirukan di samping ia dapat memberi manfaat kepada golongan sasaran selaras dengan kehendak Allah SWT supaya hukum-hakam dan kandungan agama itu dapat dijelaskan kepada umat manusia.

Cetak

Cabaran Terhadap Kreativiti dan Inovasi Dalam Kesihatan Mental

Ditulis oleh Khairul Azhar Bin Idris. Posted in Utusan Malaysia

Pada awal minggu ini, telah berlangsung satu persidangan kesihatan mental yang bermula dari 26-28 Julai 2010. Program yang dikenali sebagai Persidangan Kesihatan Mental Kuala Lumpur ke 7 itu diadakan dua tahun sekali, dan merupakan anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Badan Kebajikan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur. Antara beberapa objektif ia diadakan ialah bagi mendidik masyarakat supaya sentiasa sensitif terhadap aspek penjagaan kesihatan mental yang sempurna dan peka terhadap sebarang perkara yang berpotensi mengundang risiko gangguan mental. Ia juga marupakan satu platform yang dapat mengumpulkan ramai pakar perubatan dan kesihatan berkaitan untuk mendedahkan hasil rawatan, kajian dan penemuan terkini bidang penyakit mental yang berlaku, agar dapat dimanfaatkan golongan rakyat, selain dikongsi sesama pakar.

Anjuran pelbagai program berkaitan seperti ini amat penting bagi menjamin hanya kualiti perkhidmatan kesihatan yang terbaik dapat disalurkan kepada rakyat yang akhirnya meningkatkan lagi taraf dan kualiti sektor kesihatan ini, dan pada masa yang sama memelihara tahap kesihatan mental rakyat agar sentiasa berada dalam paras yang optimum. Walaupun terdapat beberapa penganjuran program seperti ini lebih tertumpu kepada golongan profesional, namun ia tidak bermakna bahawa masyarakat awam terhalang daripada sama-sama menikmati kebaikan program-program ini. Kesedaran sememangnya telah sedia ada bagi membawa maklumat berkaitan seperti ini agar ia sampai kepada golongan masyarakat awam yang lebih memerlukan. Mungkin terdapat beberapa kekangan seperti dari segi cara dan kaedah penganjuran program selain hanya berbentuk seminar semata-mata, cara lain bagaimana untuk melaksanakan maklumat berkaitan seperti ini sampai kepada masyarakat perlu difikirkan dalam bentuk yang lebih kreatif dan inovatif lagi.

Dalam usaha meningkatkan martabat perkhidmatan kesihatan mental di negara ini, terdapat beberapa isu yang perlu diatasai secara lebih berkhemah, kreatif dan lebih inovatif. Malah, ia juga memerlukan kesungguhan pelbagai pihak bagi mencapai objektif ini, terutamanya dari pihak berkuasa, dan seterusnya sokongan padu dan keterbukaan masyarakat. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pihak berkuasa sentiasa berada di hadapan dalam memainkan peranan mereka untuk mewujudkan sistem penjagaan kesihatan yang terbaik, termasuklah kesihatan mental.

Kesihatan mental adalah satu bidang sains, yang dilandasi matlamat untuk melahirkan individu manusia yang sihat dan sejahtera dari segi mental, fizikal, emosi dan sosial, dan bukannya bebas dari penyakit atau kesakitan semata-mata. Sebagai satu bidang sains, ia berusaha untuk menyelesaikan masalah individu berdasarkan kepada pemerhatian secara saintifik, empirikal dan objektif. Justeru itu, pendekatan rawatan dan pemulihan masalah berkaitan mental, emosi dan tingkahlaku juga adalah berdasarkan kepada fakta dan bukti yang kukuh serta telah terbukti berjaya menghasilkan kesan yang efektif. Sebagai satu bidang sains, ia tidak dapat lari untuk turut sentiasa berkembang, sejajar dengan perkembangan dan kemajuan dunia sains dan teknologi. Sudah pasti, perkembangan dan kemajuan yang terhasil ini adalah cetusan daripada kreativiti dan inovasi pemikiran para pendukung dalam bidang ini.

Walaubagaimanapun, peranan yang murni ini akan menjadi terbatas kerana cabaran paling utama yang dihadapi kini ialah masalah kekurangan tenaga pakar. Maklumat yang ada menggambarkan negara kekurangan pakar psikiatri, dengan jumlah keseluruhan adalah sekitar 200 orang sahaja. Jumlah yang kecil ini sudah pasti membataskan tahap kecepatan dan kecekapan usaha merawat pesakit secara lebih efektik, di samping menghalang pelbagai agenda mempromosi kesedaran kesihatan mental. Manakala rakyat yang menghidapai gejala penyakit mental pula semakin bertambah setiap tahun, dan pada masa yang sama, 3 juta daripada 26 juta orang sedang menderita pelbagai sindrom akibat penyakit ini. Kesan buruk daripada jumlah yang kecil golongan profesional ini akhirnya akan mengakibatkan kurangnya penghasilan idea dan pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif dalam sektor perkhidmatan ini, sama ada dari segi rawatan dan pemulihan, ataupun penjagaan dan pencegahan, mahupun promosinya, mengkibatkan bidang ini semakin jauh ketinggalan dan terkebelakang berbanding bidang lain dalam sektor kesihatan dan perubatan. Namun, masalah ini lambat laun akan dapat diatasi juga akhirnya, walaupun akan mengambil masa yang amat panjang dari sekarang, mungkin sejajar dengan pencapaian kemajuan negara dan Wawasan 2020.

Di samping bidang perubatan psikiatri, isu yang sama turut berlaku dalam beberapa bidang sains kesihatan yang lain, yang berkaitan dengan sistem penjagaan kesihatan mental dan tingkahlaku seperti psikologi klinikal, psikologi kaunseling dan kerja sosial. Di negara ini, sesuatu yang amat membanggakan ialah apabila pada ketika ini, bidang-bidang ini kelihatan semakin berkembang maju, walaupun mereka bangkit agak lewat setelah jauh ketinggalan berbanding bidang lain dalam sektor kesihatan dan perubatan. Perkembangan terkini menyaksikan bidang-bidang ini telah semakin diterima oleh masyarakat dan diiktiraf peranan mereka oleh kerajaan untuk turut sama menyumbang ke arah mewujudkan satu sistem kesihatan awam yang lebih baik, kukuh dan bersepadu.

Bagi memperkukuhkan lagi tahap kualiti dan profesionalisma bidang ini dalam menyampaikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada masyarakat, dan bagi menjamin serta melindungi hak-hak masyarakat awam dalam menerima perkhidmatan para pengamal dalam bidang ini, satu akta khusus yang berkaitan akan diwujudkan. Ia akan dikenali sebagai Rang Undang-Undang Profesion Sains Kesihatan Bersekutu, bernaung di bawah Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kini dalam proses penggubalan sebelum ia dibentang di Parlimen pada awal tahun 2011. Terdapat sebanyak 23 profesion sains kesihatan yang akan dikawal oleh akta ini, termasuklah profesion bagi pegawai psikologi klinikal untuk perkhidmatan penjagaan kesihatan mental. Namun cabaran yang sama dialami ialah masalah kekurangan tenaga profesional dalam bidang ini yang sudah pasti akan turut menjejaskan usaha untuk memperkukuhkan lagi sektor kesihatan mental secara lebih bersepadu dalam kesihatan awam negara dan perlu diatasi segera.

Cabaran seterusnya yang perlu ditangani segera ialah bagaimana untuk berhadapan dengan penerimaan dan sikap masyarakat terhadap perkhidmatan ini. Sebagai satu perkhidmatan yang baru diperkenalkan kepada mereka, sudah pasti ia akan mengambil masa untuk diterima masyarakat. Tambahan pula dengan latarbelakang kehidupan dan pemikiran masyarakat yang telah sebati dengan unsur-unsur yang bersifat mistikal, sudah pasti akan menimbulkan pelbagai konflik apabila berhadapan dengan sains. Stigma dan mitos masyarakat terhadap perkhidmatan ini sebagai perkhidmatan kelas rendah yang digeruni dan ditakuti serta perlu dijauhi juga wajar ditangani. Jika tidak, ia akan menjejaskan usaha untuk mengetengahkan perkhidmatan ini sebagai penyelesaian masalah kehidupan mereka melalui pendekatan yang lebih kreatif, inovatif dan saintifik.

Semoga dengan penganjuran program dan seminar seperti ini, cabaran-cabaran tersebut dapat diatasi dengan lebih berkhemah lagi. Lantaran itu, IKIM turut mengambil kesempatan dengan matlamat yang sama untuk mendidik dan mempromosi kesihatan mental yang sempurna kepada masyarakat, dengan menganjurkan Seminar Kesihatan Mental Mendepani Cabaran Hidup Semasa pada 19-20 Oktober 2010 nanti, secara bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan. 

Cetak

Bendung naluri jenayah individu

Ditulis oleh Khairul Azhar Bin Idris. Posted in Utusan Malaysia

Secara fizikalnya, setiap individu mempunyai kecenderungan atau naluri biologikal. Naluri biologikal adalah satu bentuk keinginan semula jadi yang datang sejak lahir sebagaimana yang dianugerahkan oleh Allah kepada seluruh insan tanpa ada pengecualian.

Namun setiap individu adalah berbeza dari segi tahap dan peringkat kecenderungan naluri bergantung kepada satu-satu masa dan keadaan persekitaran.

Ada individu mempunyai naluri semula jadi yang amat kuat dan terdapat pula mereka yang memiliki tahap kecenderungan sederhana sahaja.

Perbezaan ini bergantung kepada pelbagai sebab. Di antara beberapa contoh keinginan semula jadi adalah seperti kemahuan makan minum, keinginan seksualiti, keperluan untuk rehat dan tidur, kecenderungan mahu bersaing antara satu sama lain atau untuk menjadi kuat, mulia dan gah di samping mempamerkan kekuatan serta mendatangkan kecederaan dan keganasan kepada diri sendiri, orang lain mahupun persekitaran.

Oleh kerana pada kejadian manusia itu terkandung entiti kefitrahan, anugerah ini diberikan demi kebaikan diri mereka seperti untuk mempertahankan maruah, keselamatan dan kesejahteraan diri. Dengan itu, mereka akan terpelihara dari segala bentuk keganasan dan kejahatan.

Naluri jenayah pula merupakan manifestasi keinginan semula jadi yang bercanggah dengan undang-undang dan etika moral. Kecenderungan untuk menonjolkan kekuatan yang ada dalam diri bukan digunakan untuk membela atau mempertahankan kehidupan, tetapi sebaliknya mendatangkan kecederaan, keganasan malah kematian.�

Kamus Dewan mengatakan bahawa jenayah adalah satu tindakan yang salah di sisi undang-undang. Walau apa pun perbuatan yang dilakukan, jika ia menyalahi peraturan dan perundangan, ia adalah jenayah tanpa mengira sama ada kecil atau besar kesalahan tersebut. Memandangkan setiap individu mempunyai naluri semula jadi untuk bertindak agresif dan ganas, sudah tentu mereka tidak terkecuali untuk melakukan jenayah akibat dorongan naluri semula jadi yang melampau jika ada peluang, melainkan mereka yang menghormati hukum agama dan undang-undang.

Jika sebelum ini para penjenayah sering dilabel sebagai seorang yang berpenyakit seperti mengalami gangguan hormon atau kecacatan saraf yang menjadi punca kepada jenayah yang dilakukan, tetapi kini ramai juga manusia normal dan sihat, datang dari keluarga yang sempurna dan bahagia, malah yang berpendidikan tinggi pun sering melakukan pelbagai kesalahan dan jenayah.

Sememangnya tidak dapat dinafikan ada banyak faktor pencetus atau pendorong yang perlu diberi perhatian jika jenayah dalam masyarakat mahu dibanteras. Salah satu daripadanya berkaitan dengan faktor individu penjenayah itu sendiri.

Individu penjenayah perlu difahami dan seterusnya disedarkan betapa buruknya perbuatan mereka dan kesannya dalam masyarakat. Hakikatnya penjenayah adalah kelompok kecil dan tersendiri dalam masyarakat. Mereka mempunyai ragam dan kepercayaan serta undang-undang sendiri yang berbeza dari masyarakat umum.

Walaupun setiap penjenayah berbeza antara satu sama lain akibat perbezaan individu, tetapi kebanyakan mereka berkongsi profil yang sama, sebahagian besarnya membabitkan aspek psikologikal.

Dalam usaha menuju ke arah masyarakat bebas jenayah, adalah perlu segala punca penglibatan golongan ini dalam jenayah dicari dan diselidiki. Di samping itu, mengenal pasti kumpulan-kumpulan kecil masyarakat yang berisiko tinggi untuk terjebak ke kancah jenayah hendaklah dilakukan seperti di kalangan remaja, penganggur dan penagih, akibat dari belenggu kemiskinan, gangguan psikologi dan sebagainya supaya usaha pencegahan dapat dilakukan di peringkat awal lagi.

Sememangnya ajaran agama sudah mencakupi peringatan dan tunjuk ajar yang wajar diikuti bagi mengelak atau membanteras jenayah.

Perkara yang perlu diperbaiki lagi adalah maklumat dan aspek pendidikan berpanjangan yang ditujukan kepada golongan yang khusus ini dan kepada seluruh masyarakat amnya agar dapat dipertingkatkan.

Terdapat kemungkinan yang tinggi di mana dari kalangan penjenayah dan tidak kurang juga kepada masyarakat awam untuk diajar kaedah dan strategi bagi mengawal rasa marah, kekecewaan dan kekurangan diri, teknik mempertahankan diri dari tekanan rakan sebaya, ataupun kaedah mengawal tekanan seksualiti dan lain-lain sebagai satu bentuk kemahiran baru yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak kerana kekurangan kemahiran seperti ini turut menyebabkan mereka terjebak ke kancah jenayah.

Cetak

Benarkah Sikap Penentu Keseronokan Bekerja

Ditulis oleh Nor Hartini binti Saari. Posted in Utusan Malaysia

Benarkah kunci kecemerlangan dalam organisasi itu adalah keseronokan bekerja? Ini mungkin ada kebenarannya apabila gambaran keseronokan bekerja terhasil daripada sikap yang ditunjukkan oleh para pekerjanya dalam bentuk keceriaan, ketenangan, kegembiraan dan keselesaan apabila melaksanakan tugas seharian sehingga memberi kesan kepada penghasilan kerja yang berkualiti, peningkatan produktiviti dan mutu perkhidmatan yang memuaskan.

Sudah tentu keseronokan bekerja yang dicapai inilah akan menjadi nadi serta tonggak kepada kecemerlangan organisasi. Slogan 'pekerja gembira adalah pekerja yang produktif' seringkali juga dikaitkan dengan situasi di mana pekerja yang menyukai atau berasa seronok dalam kerjayanya.

Suasana kerja yang didukung oleh sikap dan nilai keseronokan bekerja mampu untuk mewujudkan amalan positif yang menjadikan kerja yang dibuat itu sebagai ibadat, komitmen yang tinggi di kalangan pekerja, dapat menyuntik semangat seharian bekerja serta sedia membantu dan bekerjasama antara majikan dan sesama pekerja. Hubungan baik ini juga mampu menatijahkan kerja secara bermuafakat dan bekerjasama. Pepatah Melayu menyebut, 'Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat'.

Pun begitu, dalam keseronokan bekerja juga jangan kita lupa nasihat-menasihati rakan sejawat dan budaya tegur menegur (budaya menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran) lakukannya secara berhikmah supaya rakan sejawatan juga dapat menerima teguran dengan baik.

Apabila para pekerja berjaya mewujudkan suasana yang seimbang, dalam kehidupan di tempat kerja secara tidak langsung ia akan memberi kesan baik juga kepada kesihatan mental dan fizikal, pekerja tidak akan berasa tertekan apatah lagi dalam memenuhi tuntutan hidup yang semakin mencabar.

Walau bagaimanapun, di sebalik keseronokan bekerja ini ada juga pekerja yang tidak selama-lamanya berada dalam keadaan seronok dalam pekerjaan mereka. Ini kerana sudah menjadi satu trend perilaku manusia tidak lekang mengalami pelbagai perasaan seperti malas, jemu, segan, bosan dan sebagainya terhadap kerja mereka.

Jika ditanya berkaitan dengan diri pekerja terhadap kerja yang dilakukan, tentu sekali ada yang menyatakan bahawa mereka sangat meminati kerja yang dilakukan. Tidak kurang juga ada yang menganggap kerja itu satu bebanan dan membosankan. Malah ada yang berfikir untuk mendapat pekerjaan yang baharu. Kesemua perkara ini adalah berkaitan dengan sikap terhadap kerja.

Barangkali perasaan ini dialami ekoran sikap terhadap pelbagai faktor dalaman dan luaran atau persekitaran organisasi. Bagi sesetengah pekerja yang telah menghabiskan setengah usianya dalam organisasi sering dapat kita lihat tiga situasi yang berbeza. Yang pertama apabila pekerja itu dapat menunjukkan prestasi yang tinggi dan nilai komitmen yang cemerlang dalam organisasi manakala kategori pekerja yang berikutnya ialah pekerja yang semakin menurun prestasi serta nilai komitmennya, manakala satu lagi kategori iaitu pekerja yang masih lagi berada pada tahap yang serupa sejak awal penglibatan sebagai pekerja.

Persoalannya mengapa keadaan ini berlaku? Barangkali sikap negatif terhadap kerja ini berpunca dari sikap pekerja itu sendiri terhadap majikan atau sikap para pekerja sesama rakan sejawatan atau pendirian mereka terhadap gaji dan imbuhan yang diberi tidak setimpal dengan kerja yang diusahakan, kebajikan terabai, penghargaan yang tidak diikhtiraf atau kemungkinan skim persaraan yang tidak menarik dan macam-macam lagi. Lazimnya sikap tersebut berkaitan dengan komponen penilaian yang boleh menggambarkan sejauh mana perasaan pekerja terhadap kerjayanya.

Hasil daripada sikap negatif ini maka akan lahirlah pekerja yang bersikap menentang dan mula berasa tidak lagi seronok untuk bertugas. Dan di sinilah menunjukkan perkaitan yang jelas tentang sikap dan perilaku. Apabila ini berlaku maka kita akan dapat melihat kesan kepada penghasilan kerja yang kadang kalanya sekadar melepaskan batuk di tangga; kerja tidak dilakukan dengan kesungguhan yang tinggi.

Walau bagaimanapun, ini tidaklah bermaksud bahawa sikap terhadap kerja adalah merupakan satu-satunya punca yang menentukan nilai keseronokan bekerja. Barangkali ada yang tidak seronok bekerja antara lain kerana faktor kesesakan; perjalanan yang terlalu panjang untuk sampai ke tempat kerja, arahan kerja tidak jelas dan di luar kemampuan, masalah kesihatan, masalah dengan rakan sejawat dan majikan, tiada jaminan kerja, dan sebagainya.

Begitu juga, kesan persekitaran kerja juga turut mengundang persepsi pekerja terhadap keseronokan di tempat kerja. Apabila persekitaran di tempat kerja tidak kondusif, sesak, gelap, dan kualiti peredaran udara yang tidak baik turut menjejaskan prestasi dan produktiviti pekerja. Malah menurut satu kajian, terdapat perkaitan antara keseronokan dan kepuasan terhadap persekitaran mampu mempengaruhi perilaku pekerja dalam organisasi dalam mewujudkan kesan terhadap hubungan sosial dan kerjasama.

Justeru, bagi mewujudkan keseronokan bekerja kita sebagai pekerja Muslim cubalah mulakan dengan memupuk nilai dan sikap keseronokan bekerja dalam diri kita terlebih dahulu. Apabila kita berjaya mencetuskan keseronokan dalam diri terhadap kerjaya kita, nescaya kegembiraan, ketenangan, keceriaan dan keselesaan juga dapat dicetuskan kepada rakan sejawat yang lain.

Kesimpulannya, memang benar sikap, tindakan dan amalan kita menjadi penentu kepada keseronokan bekerja di samping beberapa faktor persekitaran lain yang turut menyumbang kepada kecemerlangan organisasi serta mampu meletakkan pekerja maju dalam pelbagai bidang yang diceburinya.

 

 

 

 

 

Statistik

191059
Hari IniHari Ini69
SemalamSemalam95
Minggu IniMinggu Ini887
Bulan IniBulan Ini3805
KeseluruhanKeseluruhan191059

Hadis Pilihan

Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda : "Siapa yang mati tanpa pernah berperang bahkan jiwanya tidak pernah tergerak… Baca lagi

Riwayat Abu Hurairah r.a

MS ISO 9001:2008

SIRIM

"Memahami Islam Membina Peradaban"