Fungsi, Visi, Misi & Nilai

Fungsi

Dalam usaha menyebarkan kefahaman tentang Islam secara global, IKIM menyediakan suasana yang terbuka dan bebas supaya setiap orang dapat mengeluarkan pendapat masing-masing bagi membincangkan isu-isu yang berkaitan. Secara ringkasnya fungsi-fungsi IKIM adalah seperti berikut :-

 1. Menjalankan penyelidikan yang melibatkan kajian menyeluruh dan bersepadu tentang peranan Islam dan umat Islam bagi menghadapi cabaran semasa yang timbul akibat daripada keadaan dunia yang kian berubah.
 2. Menghasilkan bahan penerbitan,termasuk buku, majalah dan jurnal untuk bacaan umum dan golongan sasar.
 3. Menganjurkan persidangan, seminar dan forum, perbincangan dalam mempelbagaikan percambahan fikiran bagi mencari penyelesaian perkara-perkara tertentu.
 4. Bekerjasama dengan pertubuhan tempatan dan luar Negara dalam menjalankan program-program bagi manfaat bersama.

IKIM juga turut menjalankan penyelidikan merangkumi bidang-bidang berikut :-

 1. Isu-isu strategik.
 2. Isu-isu berkaitan globalisasi.
 3. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
 4. Pelaksanaan sistem perundangan Islam.
 5. Hubungan antara agama.
 6. Pembangunan berdasarkan sains dan teknologi.
 7. Bioetika.
 8. Isu-isu alam sekitar.
 9. Isu-isu hak asasi manusia.
 10. Isu-isu sosioekonomi dan politik.

Visi

Untuk Menjadi Institusi Utama Kefahaman Islam Bertaraf Antarabangsa.

Misi

 • Menjalankan penyelidikan yang bermanfaat besar dalam disiplin ilmu terpilih dengan menggunakan pelbagai kepakaran, sumber serta jaringan kerjasama bagi menghasilkan produk ilmiah melalui gerak kerja sistematik; dan
 • Memelihara, meningkat dan menyebar kefahaman Islam yang benar kepada masyarakat melalui penganjuran program, penyiaran dan penerbitan pelbagai hasil ilmiah dengan memanfaatkan kepakaran, pengurusan sumber yang berkesan dan rangkaian kerjasama strategic;
 • Memberi khidmat nasihat dan perundingan yang bermutu dan berkesan kepada pemegang taruh melalui penggemblengan kepakaran, sistem, rangkaian kerjasama dan sumber secara optimum.

Nilai

Bagi mencapai tahap kecemerlangan prestasi, warga IKIM sentiasa menghayati dan mengamalkan nilai bersama berikut:

ILMU

 • Ilmu merupakan pemahaman bermakna ataupun sesuatu yang memberikan makna kepada individu apabila bersumberkan maklumat yang benar.

HIKMAH

 • Hikmah bererti kebijaksanaan dan kepandaian. Tujuan sebenar yang berpandangan jauh di sebalik sesuatu perkara.

ADAB

 • Keperibadian yang menghayati sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat-sifat madhmumah, bertertib akal dan budi, dan berperilaku yang betul.

AMANAH

 • Amanah adalah sifat bertanggungjawab terhadap tugas atau kepercayaan yang diterima seseorang bahawa ia dapat melaksanakannya sebagaimana yang dituntut, tanpa mengabaikannya.

TAQWA

 • Taqwa merupakan sifat takut kepada Allah S.W.T dan berhati-hati dalam tindakan kerana menyakini pengawasan Allah dalam setiap tindakan.

ADIL

 • Pengertian adil adalah peri menunaikan hak semua orang menurut kewajibannya. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak tanpa berdasarkan ilmu yang sebenar dan tidak ada pilih kasih.