Dasar & Matlamat Kualiti

Dasar Kualiti

“Memahami Islam Membina Peradaban”
“Understand Islam Build Civilisation”

Matlamat Kualiti

  1. Menyebarkan kefahaman Islam yang tepat dan berkesan melalui kaedah hadari yang sesuai.
  2. Sentiasa berusaha ke arah pencapaian mesej Islam yang menyeluruh dan syumul agar sampai ke segenap lapisan masyarakat.
  3. Mempertingkatkan usaha kefahaman Islam yang berkesan melalui penggunaan sumber yang wajar.
  4. Sentiasa berusaha ke arah pencapaian kepuasan pelanggan.